Artikel 1  algemeen

1.1. Toepasselijkheid - Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna “AV” genoemd) van toepassing op alle aanbiedingen en prijsoffertes opgemaakt door de BV EVN met maatschappelijke zetel te Industriepark de bruwaan 45a, 9700 Oudenaarde en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0818.871.921 (hierna “EVN” genoemd), op elke tussen EVN en haar klant (hierna “Klant” genoemd) gesloten overeenkomst en op alle facturen van EVN, ongeacht of de woonplaats of de zetel van de Klant in België of in het buitenland gelegen is, en ongeacht of de levering dient te worden uitgevoerd in België of in het buitenland. 

1.2. Aanvaarding - Door het enkele feit zelf van de bestelling, aanvaardt de Klant deze AV. Deze aanvaarding heeft tot gevolg dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van de eigen algemene (aankoop)voorwaarden. De algemene(aankoop)voorwaarden van de Klant gelden maar in de mate dat ze door EVN uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard. 

1.3. Tegenstrijdigheid - Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze AV en enige afzonderlijke tussen EVN en de Klant afgesloten schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Artikel 2 - totstandkoming van overeenkomsten en annulatie van de bestelling

2.1. Offertes - Offertes gelden tot nader bericht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte. De aanbiedingen, offertes en contractvoorstellen van EVN zijn vrijblijvend en binden EVN als dusdanig niet. Een afwijking van de prijsofferte is mogelijk, onder meer overeenkomstig artikel 3.2. of indien bepaalde feitelijke gegevens die door de Klant werden meegedeeld en die van belang waren bij de prijsbepaling, niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen. 

2.2. Bestellingen - Een bestelling wordt geacht te zijn aanvaard en tussen EVN en de Klant komt een overeenkomst tot stand, van zodra de klant de orderbevestiging heeft ontvangen. Het ontvangen van de orderbevestiging betekent dus dat de bestelling definitief is. Eventuele bijbestellingen worden als apart order verwerkt.

2.3. Annulatie - Wanneer de Klant een bestelling annuleert is hij, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd, niettegenstaande het recht van EVN om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

2.4. Pasmaten - EVN aanvaardt bestellingen met betrekking tot verschillende pasmaten. De Klant duidt bij bestelling aan welke maten en welke hoeveelheid per maat EVN dient te leveren en verbindt er zich toe om de bestelde hoeveelheden van elk van de bestelde maten af te nemen.

2.5. Stalen - Op verzoek van de Klant kan EVN naar eigen keuze voorzien in stalen van de door de Klant gewenste kledij. Stalen moeten aan EVN worden terugbezorgd uiterlijk 10 werkdagen na afgifte. Indien EVN bij teruggave van de stalen vaststelt dat deze werden beschadigd en/of bevuild, houdt EVN zich het recht voor om de teruggave te weigeren en van de Klant betaling van de normale verkoopprijs te vorderen.

Artikel 3 – Prijs en Betaling

3.1. Prijs - De bestelling wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de prijzen exclusief BTW, transport-, verpakkings- en verzekeringskosten en worden ze gerekend in euro. Alle eventuele taksen of belastingen vallen uitsluitend ten laste van de Klant.

3.2. Prijsstijging - Elke wijziging van de prijs van de materialen, grondstoffen, grondprijzen of hun vervoer, alsook elke nieuwe taxatie, opgelegd krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling die van kracht is geworden, geeft aanleiding tot een verrekening in min of in meer overeenkomstig de volgende herzieningsclausule: P = p x [0,30 + 0,70 x (I/i)] Waarbij: P=de nieuwe prijs; p= de oorspronkelijke prijs; I= de nieuwe index; i= de oorspronkelijke index, die voorafgaat aan de datum van de offerte. Voor de herziening van de materialen zal de index I 2021 gehanteerd worden. Deze verrekening geschiedt op de datum van de factuur en vanaf de datum van onze offerte.

3.3. Bijkomende werkzaamheden & Wijzigingen – Eventuele werkzaamheden en diensten van EVN die in aanvulling of wijziging en in opdracht van de Klant door EVN worden geleverd, zullen op basis van de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening worden gebracht. Bij herstellingen, aanpassingen en vernieuwingen van onderdelen van bepaalde geleverde kledij, kan EVN niet instaan voor de onvoorzienbare kosten die deze werken met zich zouden meebrengen.

3.4. Plaats van betaling - Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van EVN en binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum. Iedere factuur zal, bij gebrek aan protest per aangetekende brief binnen de 10 dagen na haar ontvangst, als aanvaard beschouwd worden.

3.5. Wijze van betalen - De betaling dient te geschieden in EURO, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. De factuur dient netto te worden betaald. Vertegenwoordigers van EVN zijn niet bevoegd geld te ontvangen. Kortingen wegens onmiddellijke betaling kunnen enkel worden verrekend indien dit voorafgaand en schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen. Alle kosten van betaling vallen ten laste van de Klant. Alle innings- en protestkosten, hetzij van aanvaarde wissels, hetzij van niet-aanvaarde wissels, of bank- en discontokosten, vallen ten laste van de Klant.

3.6. Laattijdige betaling - Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd en dit voor elke reeds begonnen maand. Bij gebrek aan betaling uiterlijk 15 dagen na aangetekende ingebrekestelling, wordt het schuldsaldo vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaal gefactureerde bedrag, met een minimum van 125 EURO, onverminderd het recht van EVN om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Indien de Klant een consument betreft in de zin van art. I.1, 2° WER en een factuur op de vervaldatum niet of gedeeltelijk niet betaald werd, dan zal EVN aanspraak maken op een forfaitaire schadevergoeding na het verzenden van een ingebrekestelling die de vorm aanneemt van een eerste kosteloze herinnering en na het verstrijken van een termijn van minstens 14 kalenderdagen ingaande op de derde dag na de verzending van de herinnering aan de Klant. Wanneer de herinnering via elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van 14 kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de Klant.

De forfaitaire vergoeding waarvan sprake in het voorgaande lid bedraag: (a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; (b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is; (c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. Bovendien is in geval van laattijdige betalingen door de Klant een intrest verschuldigd vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering wordt verstuurd, ten belope van het percentage bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 inzake de Betalingsachterstand in Handelstransacties. Indien EVN de op haar rustende verplichtingen niet naleeft, dan is de Klant-consument gerechtigd op een een gelijkwaardige schadevergoeding en intrest als voormeld berekend op de waarde van de bestelling, mits naleving van dezelfde voorwaarden. 

3.7. Schuldvergelijking en schuldhernieuwing - Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, de betaling per overschrijving of op enige andere wijze, houdt geen schuldhernieuwing in en vormt geen afwijking van deze AV.

3.8. Kredietwaardigheid - Indien het vertrouwen van EVN in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door gerechtelijke beschikkingen en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt EVN zich het recht voor om, zelfs indien de kledij reeds geheel of gedeeltelijk werd verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de Klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, houdt EVN zich het recht voor om, zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding, de  gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, onverminderd het recht van EVN op vergoeding van haar schade.

3.9. Toerekening - Elke betaling wordt geacht een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten te zijn en vervolgens een betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4 – Levering

4.1. Termijn - De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Eventuele overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid in hoofde van EVN, noch tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding. Partijen erkennen hiermee uitdrukkelijk rekening te hebben gehouden bij het sluiten van de overeenkomst en bevestigen dat deze geen (kennelijk) onevenwicht doet ontstaan tussen de rechten en plichten van de partijen. Dit is noodzakelijk om een optimale dienstregeling van EVN te waarborgen. De leveringstermijnen nemen slechts een aanvang na vervulling van de betalingsvoorwaarden en nadat EVN in het bezit is van alle nodige inlichtingen en stukken voor het uitvoeren van de bestelling. Wijzigingen aan een geplaatste bestelling – indien aanvaard door EVN – impliceren automatisch een verlenging van de vooropgestelde leveringstermijn. Leveringstermijnen worden onder meer geschorst: (i) In geval van vertraging te wijten aan (onder)aannemers of leveranciers, waardoor de levering door EVN nog niet uitgevoerd kan worden of nog niet nuttig is; (ii) Bij de aflevering door EVN van een proefstuk: tot goedkeuring ervan door de klant; (iii) zolang de Klant nog enige verplichting jegens EVN dient te voldoen.

4.2. Plaats - Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geschiedt de levering van de kledij EX WORKS (Incoterms® 2015 – maatschappelijke zetel EVN). De Klant is verplicht om de kledij op de vooropgestelde leveringsdata op te halen. De Klant kan zich steeds laten vertegenwoordigen. Indien de kledij op de leveringsdatum, om welke reden dan ook, door de Klant niet werd afgehaald, worden deze op kosten en risico van de Klant door EVN bewaard voor een beperkte termijn. Deze bewarende maatregel schort de betalingsverplichting van de Klant niet op. De door de Klant betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Indien uitdrukkelijk werd overeengekomen dat EVN voor het transport van de verkochte kledij zorgt, wordt, indien daarvoor geen nadere instructies door de Klant zijn verstrekt, de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke door EVN bepaald. In dat geval blijft het risico van opslag, laden, transport en lossen op de Klant rusten en kan EVN hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

4.3. Eigendomsvoorbehoud - De door EVN aan de Klant geleverde kledij blijft eigendom van EVN tot op het ogenblik dat alle door de Klant aan EVN verschuldigde bedragen, inclusief intresten en kosten, zijn betaald. Niettemin zijn de risico’s van het verlies of vernietiging van de kledij integraal ten laste van de Klant vanaf het moment dat deze wordt geleverd. De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende kledij en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren. Tot op het ogenblik van de integrale betaling, is het de Klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde kledij als betaalmiddel aan te wenden of te bezwaren met enig zekerheidsrecht. Indien dit toch het geval zou zijn, draagt de Klant alle schuldvorderingen die hij op derden mocht hebben ingevolge de verkoop van de kledij, onvoorwaardelijk en onherroepelijk over aan EVN. De door de Klant betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Artikel 5 – gebreken – garantie – onderhoud

5.1. Zichtbare gebreken - Bij de levering dient de Klant na te gaan of de geleverde kledij zichtbare beschadigingen of gebreken vertoont. Zichtbare beschadigingen of gebreken dienen door de Klant specifiek en nauwkeurig gemeld te worden en uiterlijk binnen de 48 uren na levering per aangetekende brief of per fax aan EVN. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. 

5.2. Verborgen gebreken - Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet gebeuren per aangetekende brief aan EVN, uiterlijk 4 maanden na levering van de kledij. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.

5.3. Schadevergoeding - Klachten wegens zichtbare en verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op. In geval van een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de kledij, zal EVN de geleverde kledij naar eigen keuze herstellen of vervangen. EVN kan nooit gehouden zijn tot enige andere schadevergoeding, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd.

5.4. Fabrieksgarantie - De door EVN geleverde kledij krijgt van de producent een fabrieksgarantie mee. Deze garantie omvat enkel de schade aan het goed zelf. Schade die hieruit voortvloeit (schade aan andere kledij of aan derden) valt niet onder deze garantie. De garantie van EVN is niet van toepassing indien bij de herstelling door EVN zou worden vastgesteld dat (i) de gebruiksen onderhoudsvoorschriften (waaronder de wasvoorschriften zoals hierna vermeld) niet werden nageleefd, (ii) er sprake is van verkeerd of onverantwoord gebruik of verkeerd onderhoud (niet volgens voorschriften van fabrikant), (iii) herstellingen of wijzigingen aan het goed werden uitgevoerd door derden en (iv) er sprake is van schade door derden / vandalisme.

5.5. Wasvoorschriften - De door EVN geleverde kledij is voorzien van een etiket met de door de fabrikant vooropgestelde wasvoorschriften. De Klant aanvaardt daarvan kennis te nemen en overeenkomstig te handelen. Kledij die op vraag van de Klant door EVN voorzien wordt van een logo of enig ander teken of opschrift, mag nooit aan een temperatuur warmer dan 40°C gewassen worden,  ongeacht de wijze waarop het logo, teken of opschrift op de kledij werd aangebracht (zeefdruk, transferdruk of geborduurd).

5.6. Garantie gepersonaliseerde kledij - De klant erkent en aanvaardt dat normaal gebruik en onderhoud van kledij die door middel van transferdruk voorzien is van een logo of enig ander teken of opschrift, een invloed heeft op (de hechting van) betreffende transferdruk, zodat dergelijke kledij maar gedurende een periode van 2 jaar optimaal kan worden gebruikt.

Artikel 6 – aansprakelijkheid en overmacht – imprevisie

6.1. Beperking aansprakelijkheid EVN - EVN (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke fout. Voor overige fouten (met inbegrip van zware fouten) is EVN niet aansprakelijk. Partijen erkennen uitdrukkelijk rekening te hebben gehouden met deze aansprakelijkheidsverdeling bij het sluiten van de overeenkomst en bevestigen dat deze geen (kennelijk) onevenwicht doet ontstaan tussen de rechten en plichten van de partijen. Indien desondanks besloten zou worden tot een onrechtmatige aansprakelijkheidsbeperking, dan wensen partijen deze te beperken tot hetgeen toegestaan in het licht van art. VI.91/5, 6° WER. De aansprakelijkheid van EVN is steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. EVN is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, vorderingen van derden of schade aan derden. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de kledij maakt. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat EVN niet aansprakelijk is en dat de Klant niet het recht heeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, de levering en/of de betaling te weigeren en of enigerlei vorm van schadevergoeding of tegemoetkoming te bekomen ingeval van: (i) lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van de kledij, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen; (ii) onjuistheden in opmetingen verricht door de Klant; (iii) onjuistheden in de opgedragen  werkzaamheden van de Klant, (iv) gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld; en (v) onjuistheden in de door of namens de Klant verstrekte gegevens.

6.2. Door de Klant aangeleverd materiaal - De Klant garandeert dat hij over de rechten beschikt op door hem of een door hem aangewezen derde aangeleverde gegevens of (grafische) inhoud, en vrijwaart EVN tegen iedere aanspraak van een derde die betrekking heeft hierop. EVN houdt zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht te schorsen of te beëindigen, indien zij daartoe door een derde wordt verzocht wegens (vermeende) inbreuk op de (intellectuele) rechten van die derde. De Klant verbindt er zich toe om EVN alle hulp, ondersteuning, informatie en medewerking te verlenen om dergelijke aanspraken te weerleggen of om een passende minnelijke oplossing te vinden. In geval van gerechtelijk procedure, zal de Klant gehouden zijn EVN te vrijwaren, zowel in hoofdsom, intresten, als gerechtskosten en kosten van verdediging.

6.3. uitvoering door derden - Voor zover EVN bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun fraude, bedrog, zware en/of opzettelijke fout. Partijen erkennen uitdrukkelijk rekening te hebben gehouden met deze  aansprakelijkheidsverdeling bij het sluiten van de overeenkomst en bevestigen dat deze geen (kennelijk) onevenwicht doet ontstaan tussen de rechten en plichten van de partijen. Onderhavige aansprakelijkheidsbeperking is noodzakelijk gezien de sector waarin EVN actief is.

6.4. Verjaring - Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens EVN, vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 3 jaar na de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, door de Klant gekend waren, of redelijkerwijze gekend konden zijn.

6.5. Overmacht - De aansprakelijkheid van EVN kan niet worden ingeroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk – al dan niet tijdelijk – niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Onder gevallen van overmacht worden onder meer – maar niet uitsluitend – begrepen: oorlog, extreme weeromstandigheden, onlusten, algemene of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lock-out, besmettelijke ziekten (incl. maatregelen genomen ter bestrijding van COVID-19), exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, uitputting van de  voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van EVN, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektronische, informatica- , internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie),  brandstoftekorten, etc. EVN is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Indien de situatie van overmacht langer dan 60 dagen aanhoudt, heeft de Klant of EVN het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding en op voorwaarde dat reeds geleverde prestaties/kledij zijn vergoed. Overmacht geeft de Klant in geen geval recht op een schadevergoeding. Aangezien de verbintenissen van de Klant jegens EVN in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de Klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7 – contractuele verhouding – ontbinding

7.1. Contractuele verhouding - Alle overeenkomsten tussen EVN en de Klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de Klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan EVN de verdere uitvoering van zowel desbetreffende als andere lopende overeenkomsten schorsen.

7.2. Eenzijdige ontbinding - EVN heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen of Boek XX WER door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant. In geval van ontbinding worden alle vorderingen van EVN op de Klant onmiddellijk opeisbaar en is de Klant aan EVN een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelde kledij, onverminderd het recht van EVN om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Artikel 8 – Varia

8.1. Ongeldigheid van een bepaling - Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze AV ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze AV niet beïnvloeden. In voorkomend geval zullen EVN en de Klant te goeder trouw onderhandelen en de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

8.2. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank - Alle overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, alle andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien en de geschillen met betrekking tot deze AV, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen de Klant en EVN vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken te Gent of Oost-Vlaanderen, met afdelingen Gent.

#evnbedrijfskleding

Bij EVN bedrijfskleding ben je aan het juiste adres als je op zoek bent naar de ideale outfit voor je team.
Weet je perfect wat je wil of juist helemaal niet ? No problemo! We denken graag met je mee!

Op onze Instagrampagina kan je alvast enkele van onze realisaties zien.

Follow us on instagram